Зорилго

Орон нутагт соёлын салбарыг түүх, соёл,  урлаг, бүтээлч үйлдвэрлэлийн чиглэлээр  тэгш  хөгжүүлж, нутгийн онцлог бүхий  соёлын  үнэт зүйлсийг тодорхойлж ирээдүй хойч үедээ  соёлын боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино.