Үйл ажиллагааны чиглэл

Соёлын салбарын хуулиар олгогдсон чиг үүргийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах